Ïðåçèäåíò ÐÔ Â.Ïóòèí ïðèáûë íà Ñàõàëèí

ITAR-TASS: YUZHNO-SAKHALINSK, RUSSIA. JULY 16, 2013. Defence Minister of Russia Sergey Shoigu welcomes Russia's president Vladimir Putin at the local airport. (Photo ITAR-TASS/ Alexei Nikolsky)

Ðîññèÿ. Þæíî-Ñàõàëèíñê. 16 èþëÿ. Ìèíèñòð îáîðîíû ÐÔ Ñåðãåé Øîéãó âî âðåìÿ âñòðå÷è ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà â àýðîïîðòó Þæíî-Ñàõàëèíñêà. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Àëåêñåé Íèêîëüñêèé